16/17 Poprad Nitra

  • PP_NR_Kuzma_Lapsansky_Ordzovensky ZDROJ:sita

  • PP_NR_gol_PP ZDROJ:sita

  • PP_NR_Dinda_Laliberte ZDROJ:sita

  • PP_NR_Bondra_Rais ZDROJ:sita

  • PP_NR_Kuzma_Lapsansky_Ordzovensky
  • PP_NR_gol_PP
  • PP_NR_Dinda_Laliberte
  • PP_NR_Bondra_Rais